Όροι
Τυχαία Επιλεγμένο Κατάστημα
 
 
Καλώς ήλθατε στις σελίδες του peinao.gr. Ο χρήστης [όπου «χρήστης» εφεξής εννοούνται οι επισκέπτες και τα μέλη της παρούσας] των ιστοσελίδων αυτών παραχωρεί τη συγκατάθεσή του προς τους παρακάτω αναφερόμενους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και όλων των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Συνεπώς οφείλει, πριν από την επίσκεψή και κυρίως πριν τη χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του Δικτύου, να διαβάσει, επιδεικνύοντας τη μέγιστη προσοχή, τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση που εκφράζει αντίθεση και διαφωνεί με αυτούς οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Διατηρούμε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προχωρούμε σε αλλαγές, μετατροπές, να προσθέσουμε ή διαγράψουμε μέρη των παρόντων Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς περαιτέρω ενημέρωση. Εφόσον συμβεί αυτό θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές και θα υποδεικνύουμε στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας την ημερομηνία των τελευταίων ενημερώσεων και αλλαγών των Όρων. Κάθε αλλαγή διατυπώνεται εγγράφως και μόνο από εκείνη τη στιγμή έχει ισχύ και λαμβάνεται υπ’ όψιν. Συνεπώς είναι ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη να ελέγχει και να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων και των ενδεχόμενων σ’ αυτό αλλαγών.

Εφόσον δεν είστε σύμφωνοι με την τήρηση αυτών ή μελλοντικών όρων χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε και να μην εισέρχεστε στην ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν στην ουσία τη συνολική συμφωνία μεταξύ των δημιουργών και του επισκέπτη-χρήστη της Ιστοσελίδας και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτούς και κανέναν άλλο.

Τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του peinao.gr παρέχονται δωρεάν και χωρίς καμία άμεση ή έμμεση επιβάρυνση στους επισκέπτες και τα μέλη της. Ωστόσο διέπονται από τους προαναφερόμενους και αυτούς που ακολουθούν Όρους Χρήσης, κανόνες και προϋποθέσεις, τους οποίους παρακαλούμε να μελετήσετε καθώς αφορούν και αναφέρονται στην πρόσβαση και στη χρήση των ιστοσελίδων μας.

Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στον δικαιούχο [όπου «δικαιούχος» εφεξής εννοούνται οι δημιουργοί της παρούσας ιστοσελίδας ή ο νόμιμος χρήστης όσων από τα δεδομένα της ιστοσελίδας δεν αποτελούν πνευματικά δημιουργήματά της π.χ εξωτερικοί νόμιμοι συνεργάτες], εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά αναφέρονται στις ανάλογες και σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, όλο το περιεχόμενο της αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τίποτα από το περιεχόμενο αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, μετάφρασης, διασκευής, προσαρμογής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή άδεια του δικαιούχου. Αποκλειστικά και μόνο εφόσον κάποιος είναι νόμιμος χρήστης του site έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό και προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών-φορέων, ενώσεων-εκδόσεων, αποτελούν τη δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Τα δεδομένα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικαιούχος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης-επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, έχοντας γνώση των παρόντων όρων, με αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση να μην ευθύνεται ο δικαιούχος σε αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

Έτσι ο δικαιούχος δεν εγγυάται:
Οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται,
Την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχόμενων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Οι παραπάνω αναγραφόμενοι Όροι Χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση-τροποποίηση τους, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε όρος τυχόν αντίκειται στο νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η μη άμεση ή και καθόλου άσκηση από το δικαιούχο δικαιώματος που απορρέει από το νόμο δεν ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Αρμόδια για την επίλυση της οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Τέλος επαναλαμβάνεται ότι οι δημιουργοί του peinao.gr προσπαθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, να διασφαλίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αλλά δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης από την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της δεδομένου της φύσης του Διαδικτύου.
Social Stuff

Designed/Powered By: E-volution Software